مدت زمان ارسال رای در مسابقه طرح برتر به اتمام رسیده است. نتایج مسابقه به زودی از طریق اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

دنیا رحیمی تعداد رأی : 29
پرنیان ھندی آزاد تعداد رأی : 29
سعید شریف نژاد تعداد رأی : 35
مھرنوش رکن منظر تعداد رأی : 33
زھرا محمدی تعداد رأی : 53
زھرا عطایی تعداد رأی : 28
مھتاب کلماتی تعداد رأی : 27
آیدا زمانی سعدآبادی تعداد رأی : 39
سعید چشم میشی تعداد رأی : 26
عباس سراھنگ تعداد رأی : 29
فاطمە پیریایی تعداد رأی : 24
مھنا کلوندی تعداد رأی : 93
پرستو مقدس زادە تعداد رأی : 1199
مھیار شکرریز تعداد رأی : 68
نیلوفر ذوالقدر تعداد رأی : 440